Ważne informacje

Nowy Statut PZŁ z dnia 16 lutego 2019 r.

Poniżej publikujemy link do Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, zatwierdzonego przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.

Statut PZŁ

 


Sejm przegłosował nowelizację ustawy Prawo Łowieckie

 

W piątek 20 maja 2016r. w Sejmie odbyło się trzecie czytanie nowelizacji ustawy prawo łowieckie w zakresie szacowania szkód łowieckich. Głosowało 430 posłów – za było 231, przeciw 2, wstrzymało się od głosu 197, dokument trafił do Senatu, a proces legislacyjny zakończy podpis Prezydenta RP.

 

Nowelizacja wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie szacowania szkód. Utworzony zostanie Fundusz Odszkodowawczy, który zasilony zostanie głownie ze środków zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, a także Skarbu Państwa. Z szkody wyrządzone w wyniku wykonywania polowania odpowiedzialny będzie wyłącznie zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, na którym doszło do zdarzenia. Dotychczas prezentowane propozycje dotyczące naliczania składki do funduszu na podstawie powierzchni obwodów łowieckich zostały zmienione na model dużo korzystniejszy dla kół łowieckich. Kwota składki naliczana będzie od liczby zwierząt łownych planowanych do pozyskania w rocznych planach łowieckich – przy czym dotyczy ona wyłącznie łosi, jeleni, danieli, saren i dzików. Takie rozwiązanie uwzględnia zasobność kół łowieckich i w racjonalny sposób określa wkład do funduszu.: Wprowadzono zryczałtowane stawki w kwocie: za łosia- 600 zł, za jelenia - 350 zł, za daniela - 135 zł, za sarnę - 105 zł i za dzika - 85 zł. Obecnie za szkody wyrządzane przez łosie, ze względu na objęcie go moratorium odpowiadać będzie Skarb Państwa. Proponowane stawki stanowią 60% wartości uśrednionej masy tusz dla poszczególnych gatunków, dzięki takiemu rozwiązaniu pozostaje kwota, która zapewni kołom możliwość prawidłowego funkcjonowania. Pieniądze z funduszu pozostaną w dyspozycji ministra środowiska właściwego ds. środowiska.

Wprowadzana zmiana zdejmuje z myśliwego obligatoryjny obowiązek szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę, co nie oznacza, że nie będzie przy nich obecny. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód właściciele lub dzierżawcy gruntów rolnych mają składać do właściwego ze względu na wystąpienie tych szkód wojewody bądź wójta bądź burmistrza czy prezydenta miasta, który przekaże go właściwemu wojewodzie. Czy zdjęcie z myśliwych obligatoryjnego obowiązku szacowania szkód, będzie owocowało brakiem zainteresowania szkodami powodowanymi przez zwierzynę? Nie. Ponieważ w konsekwencji dalszych działań może zabraknąć w budżecie pieniędzy, a najprostszym sposobem ich zdobycia będzie zwiększenie stawek za planowaną zwierzynę. Nowy model szacowania szkód łowieckich powoduje, że myśliwy przestanie być sędzią we własnej sprawie, ale nadal powinniśmy być zainteresowani ograniczaniem szkód.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 4 dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez izbę rolniczą oraz art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 5 i 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo Łowieckie

 

źródło: www.pzlow.pl


Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach. W opinii określono m. in. zasady udzielania pomocy rannej zwierzynie, osoby uprawnione do uśmiercenia rannej zwierzyny, postępowanie ze zwierzyną przebywającą na terenach zabudowanych oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę.

Opinia Departamentu Prawnego Ministra Środowiska


Pisma ZG PZŁ i Ministra Środowiska w sprawie dzików i ASF

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ dr. Lecha Blocha oraz pismem Ministra Środowiska w sprawie działań podejmowanych przez Zrzeszenie mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom powodowanym przez afrykański pomór świń na terenie Polski. Działania o których mowa w piśmach mają na celu: rozrzedzenie populacji dzika, szczególnie na wschodzie kraju, zminimalizowanie ryzyka przedostania się wirusa afrykańskiego pomoru świń na teren Polski z krajów ościennych, a także w przypadku pojawienia się kolejnych przypadków choroby na obszarze kraju powinny zmniejszyć ryzyko przetrwania wirusa w środowisku.

Pismo Zarządu Głównego PZŁ w sprawie dzików i ASF

Pismo Ministra Środowiska do PZŁ i LP w sprawie dzików i ASF


Wymiana legitymacji członkowskich PZŁ

W związku z planowaną wymianą legitymacji członkowskich każdy myśliwy ma obowiązek wypełnić aktualizacyjną ankietę danych osobowych i dostarczyć druk do właściwego Zarządu Okregowego. Członkowie macierzyści kół łowieckich moga oddać ankietę oraz zdjęcie za pośrednictwem koła. Dane podane w ankiecie będą wykorzystywane przez Polski Związek Łowiecki wyłącznie w celach statutowych, dlatego bardzo ważne jest dokładne wypełnienie działów dane osobowe, adres i adres do korespondencji. Wzór druku dostępny jest w Zarządzie Okręgowym PZŁ we Wrocławiu.

            Wraz z wypełnioną ankietą, należy dostarczyć aktualne zdjęcie myśliwego w formie elektronicznej (preferowane) lub tradycyjne zdjęcie papierowe według poniższych wytycznych:

  • Zdjęcie w formie elektronicznej (preferowane):

- zdjęcie należy dostarczyć na nośniku danych elektronicznych (płyta CD, pendrive itp.) lub poprzez wiadomość e - mailową,

- zdjęcie kolorowe, na białym tle, pozycja frontalna (jak do paszportu),

- format pliku graficznego: JPEG,

- minimalna rozdzielczość zdjęcia: 420 x 525 pikseli,

- jeżeli zdjęcie będzie skanowane, należy ustawić minimalną rozdzielczość skanera na 300 dpi (funkcja dostępna w każdym skanerze),

- nazwa pliku – imię, nazwisko i numer legitymacji (np. „Jan Kowalski 1234”),

- Koła Łowieckie mogą dostarczać zdjęcia wszystkich myśliwych na jednym nośniku (każde zdjęcie opisane wg powyższego wzoru!).
 

Powyższe wytyczne stosuje każdy zakład fotograficzny.

 

  • Zdjęcie tradycyjne (papierowe):

- tradycyjne zdjęcie do dowodu osobistego (białe tło, twarz na wprost),

- kolorowe, na białym tle, pozycja frontalna, wym. 3,50 cm x 4,50 cm,

- zdjęcie powinno być czytelnie opisane na odwrocie: imię, nazwisko i numer legitymacji.

 


Zgłaszanie polowań dewizowych

Przypominamy o obowiazku zgłaszania przez koła łowieckie polowań dewizowych na Komendę Wojewódzką Policji. Takie zgłoszenia można przesłać mailem na adres: wpa@wr.policja.gov.pl lub pocztą tradycyjną, jednak należy pamiętać, że przesyłka musi być dostarczona na conajmniej 7 dni przed terminem polowania.

Obowiązek ten wynika z Ustawy o broni i amunicji art. 42 ust. 2b:

"Organizator polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców przekazuje - co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej - komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej, pisemną informację o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej oraz przybliżonej liczbie uczestników."

zapraszamy również do zapoznania się z artykułem Łowca Polskiego nr 1/2012 dotyczącym obowiązku zgłaszania polowań oraz kar przewidzianych za nie dotrzymanie terminu 7 dni:

http://www.lowiecpolski.pl/lowiecpolski.php?aID=4289


Legalizacja szafy na broń

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014r., myśliwi posiadający broń do celów łowieckich przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania conajmniej klasy S1 wg norm PN-EN 14450.

Dzięki uprzejmości kol. Sławomira Jarockiego udostępniamy wzór pisma, jakie trzeba skierować do Dyrektora Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, aby uzyskać aprobaty zgodności z PN dla szaf, które zostały zakupione przed wejściem rozporządzenia i nie posiadają odpowiedniego certyfikatu (są to szczególnie szafy zakupione dawniej w Jedności Łowieckiej). Certyfikatu nie można uzyskać na szafy tzw. samoróbki, która nie posiada odpowiednich zamków skarbcowych, tj. klasy A.
Do pisma należy dołączyć wszelkie posiadane dokumenty dot. zakupu szafy (jeśli takie są) i dokumentację fotograficzną szafy.

wzór pisma dot. legalizacji szafy na broń