Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Oświadczenie Zarządu Okręgowego dot. Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów z dnia 23.10.2022r.

Zarząd Okręgowy  we Wrocławiu, w nawiązaniu do pojawiających się wśród Koleżanek i Kolegów głosów wyjaśnia i oświadcza co następuje:

  1. Okręgowy Zjazd Delegatów w roku 2022 nie odbył się w przewidzianym Statutem terminie z uwagi na fakt, że aż do marca 2022 roku trwały pandemiczne ograniczenia, a po tej dacie trudności organizacyjne, wynikłe z  nakładających się czynników związanych z rotacją pracowników nie pozwoliły na przygotowanie dokumentów we wcześniejszym terminie. O powyższych problemach i ich skutkach Zarząd informował członków Prezydium. Nie mniej, w związku z pojawieniem się wniosku o Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu ze zrozumieniem podszedł do wniosku Prezydium i wyraził wolę współpracy w tym zakresie. Wolą Zarządu Okręgowego jednakże było zorganizowanie Okręgowego Zjazdu Delegatów po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego –  w normalnej formule (jako Zjazdu Zwyczajnego) najprawdopodobniej w pierwszym półroczu 2023 roku –  z uwzględnieniem decyzji Rządu związanych z epidemią i ich wpływu na funkcjonowanie organów Polskiego Związku Łowieckiego.
  2. Podczas przygotowywania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów Prezydium zwróciło się do Zarządu o zapewnienie obsługi administracyjnej i zaplecza socjalnego dla Delegatów. Zarząd Okręgowy zatem wynajął salę (z pomocą członka Prezydium), zapewnił obieg dokumentów, obsługę głosowań oraz poczęstunek. Kwestia zapraszania gości lub oprawy w ocenie Zarządu Okręgowego pozostawała po stronie Prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów. Najwyraźniej doszło do nieporozumienia komunikacyjnego – Zarząd Okręgowy był bowiem równie zaskoczony brakiem sygnalistów jak szanowni Delegaci.
  3. Jednym z pierwszych wniosków Zarządu Okręgowego – już przy ustalaniu porządku obrad – było uwzględnienie w tymże porządku obrad uchwały w przedmiocie wyposażenia pocztu sztandarowego Zarządu. Zwrócić należy uwagę, że poczet sztandarowy nie był doposażony od co najmniej kilkunastu lat. Tym samym Zarząd Okręgowy spostrzegł braki w tym zakresie i podczas pierwszego Okręgowego Zjazdu Delegatów odbywającego się w okresie urzędowania Zarządu Okręgowego w obecnym składzie zwrócił się o zapewnienie budżetu na usunięcie tych braków. W tej sytuacji zarzuty padające pod adresem Zarządu są niezrozumiałe – bowiem Zarząd spostrzegł problem i zaproponował rozwiązanie, które Delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe zaakceptowali.
  4. Pominięcie prezentacji szczegółowego sprawozdania z działalności Zarządu Okręgowego za poszczególne  zamknięte już lata sprawozdawcze nastąpiło na skutek autonomicznej decyzji Delegatów, tym samym Łowczy Okręgowy został poproszony jedynie o krótkie przedstawienie stanu realizacji zadań i budżetu za rok bieżący. Sprawozdając w tym zakresie, Łowczy Okręgowy odnosił się i odwoływał do informacji przedstawionej Delegatom pisemnie.

Podkreślić należy, że Zarząd Okręgowy we Wrocławiu jest otwarty na konstruktywną współpracę ze wszystkimi Koleżankami i Kolegami niezależnie od osobistych przekonań lub sympatii. Naszą troską jest dbałość o poprawienie kondycji polskiego Łowiectwa i na kwestiach z tym związanych Zarząd Okręgowy koncentruje się w codziennej pracy i zamierza koncentrować się w przyszłości. Występujące czasem trudności organizacyjne lub komunikacyjne nie powinny przekreślać tego – wyrażamy przekonanie, że wspólnego dla wszystkich Myśliwych – celu.

Z łowieckim pozdrowieniem Darz Bór!

Udostępnij
Twitter
WhatsApp