Jak zostać myśliwym?

Członkiem Polskiego Związku Łowieckiego może zostać osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

1) jest pełnoletnia

2) posiada obywatelstwo polskie oraz korzysta w pełni z praw obywatelskich

3) nie była karana za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim

4) odbyła roczny staż kandydacki oraz szkolenie przeprowadzone w PZŁ

5) zdała egzamin z zakresu łowiectwa

6) złożyła deklarację i uiściła wpisowe  
 

Odbycie stażu łowieckiego
 

Staż łowiecki trwa 1 rok i rozpoczyna się z dniem wpisania do rejestru stażystów w zarządzie okręgowym PZŁ.  Po otrzymaniu od zarządu okręgowego zaświadczenia o wpisie do rejestru stażystów należy zgłosić się osobiście po odbiór dzienniczka stażysty i ewentualne opłacenie ubezpieczenia OC i NNW, które W roku 2021 wynosi 43zł (opłata na rok stażu, z przedłużeniem do dnia egzaminów, ale nie dłużej niż o kolejny rok).

Staż można odbyć na 3 sposoby:

 1. Koło łowieckie - Staż można odbyć w kole łowieckim (w okręgu wrocławskim jest ich 80, a w całej Polsce 2550). W tym celu należy skontaktować się z zarządem koła i złożyć wniosek o przyjęcie na staż. Możemy zadeklarować od razu czy chcemy być w przyszłości członkiem tego koła, czy też jedynie odbędziemy w nim staż. Zarząd koła łowieckiego podejmując pozytywną dla nas decyzję zawiadamia zarząd okręgowy PZŁ, właściwy dla naszego miejsca ZAMIESZKANIA, który wpisuje nas do rejestru stażystów. Od tego dnia rozpoczyna się 12 – sto miesięczny staż.
 2. Zarząd okręgowy PZŁwniosek o przyjęcie na staż można złożyć także bezpośrednio do zarządu okręgowego, właściwego dla naszego miejsca zamieszkania.  Zarząd okręgowy PZŁ zobowiązany jest takie podanie przyjąć, wpisać nas do rejestru stażystów i skierować na staż do ośrodka hodowli zwierzyny. Zarządy okręgowe PZŁ mają siedziby w dawnych i obecnych miastach wojewódzkich, a ich granice działania pokrywają się z grubsza z granicami dawnych 49 województw. Okręg wrocławski obejmuje tereny powiatów: Wrocław – miasto, wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, milickiego, strzelińskiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego.
 3. Zwolnienie z odbywania stażu - zwolnieni z odbywania stażu są ci, którzy posiadają wyższe lub średnie wykształcenie leśne, wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej, strażnicy łowieccy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie krócej niż 2 lata, cudzoziemcy posiadający prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie oraz ci, którzy uprzednio utracili członkostwo w PZŁ. W każdym przypadku należy dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zwolnienie ze stażu do właściwego zarządu okręgowego przed rozpoczęciem kursu dla nowowstępujących.
   

Kurs dla nowowstępujących i egzaminy

Po zaliczeniu stażu trzeba odbyć szkolenie zorganizowane przez zarząd okręgowy PZŁ. Na takie szkolenie można zapisać się już w trakcie trwania stażu,  jednak do egzaminu można przystąpić dopiero po zaliczeniu stażu i ukończeniu szkolenia. Na kurs i egzaminy można zapisać się do każdego zarządu okręgowego w Polsce, o ile wybrany zarząd i zarząd macierzysty wyrażą na to zgodę.

Egzamin składa się z trzech części: testu, egzaminu ustnego i strzelania. Osoba, która zaliczyła test dopuszczona jest do części ustnej. Aby zdać egzamin trzeba zaliczyć wszystkie jego części.

Po zdaniu egzaminu należy złożyć deklarację członkowską, ankietę osobową dot. wyrobienia legitymacji, dwa zdjęcia "paszportowe" 3 x 4 cm czytelnie opisane na odwrocie, zaświadczenie o niekaralności i zapłacić wpisowe oraz składkę roczną do PZŁ, a zarząd okręgowy jest zobowiązany wystawić nam zaświadczenie o zdanym egzaminie oraz legitymację członkowską PZŁ. Zaświadczenie to stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na posiadanie broni do celów łowieckich w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji właściwej dla pełnienia obowiązków życiowych.

Uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską

Aby uzyskać pozwolenie na broń myśliwską należy wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z następującymi dokumentami:

 1. podanie z uzasadnieniem, które winno zawierać wniosek określający ilość zaświadczeń do zakupu broni,
 2. orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż wnioskodawca może dysponować bronią palną, wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa,
 3. zaświadczenie o członkostwie w PZŁ (wystawiane w biurze tut. ZO),
 4. zaświadczenie o zdaniu egzaminu, o którym mowa w art. 42 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 13-10-1995 roku prawo łowieckie (wystawiane w biurze tut. ZO),
 5. kserokopia dowodu osobistego,
 6. dwa zdjęcia formatu 3cm x 4cm,
 7. dowód opłaty skarbowej:
  a)- 242 zł za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń.
  b)- 17 zł za zaświadczenie uprawniające do zakupu 1 jednostki broni.

wniesionej na konto:
Gmina Wrocław,
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Nie wniesienie opłaty wraz ze składanym wnioskiem spowoduje, że wniosek strony zostanie zwrócony.

Załatwianie formalności na KWP we Wrocławiu:

 • Wtorek 11:00 – 14:00
 • Środa 11:00 – 18:00
 • Piątek 11:00 – 14:00

UWAGA!

 

Od poniedziałku 12 października 2020 r. do odwołania interesanci będą przyjmowani jedynie w środy od godz. 11:00 do godz. 18:00 w Punkcie Przyjęć Interesantów KWP przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu.

Wszystkich interesantów obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego.

Sprawy należy załatwiać korespondencyjnie korzystając z tradycyjnej poczty, albo poczty elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (ePUAP).

Jedynie w przypadku niemożności załatwienia sprawy korespondencyjnie, wskazane jest osobiste przybycie do Wydziału Postępowań Administracyjnych.

Przepisy prawne
 

Ustawa Prawo łowieckie (art. 32, 32a, 33, 34, 42 i 43), rozporządzenie ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w sprawie uprawnień do wykonywania polowania, Statut Polskiego Związku Łowieckiego, Uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007r. (z późn. zmianami) oraz ustawa o broni i amunicji (art.  9, 10, 12, 13, 15 i 16, traktujące o uzyskiwaniu pozwolenia na posiadanie broni).