Ubezpieczenie od szkód wyrządzanych w płodach i uprawach rolnych

Ubezpieczenie na rok 2020

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Kół Łowieckich i OHZ za szkody wyrządzone w płodach i uprawach rolnych
 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich odpowiedzialnych za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych .
2. Regulacja szkód łowieckich zawarta jest w ustawie/dnia 13 października I995r.Prawo łowieckie/tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.2168/ oraz w aktach wykonawczych do Ustawy.
3. Gothaer udziela Ubezpieczonemu ochrony, jeżeli w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym związanym z prowadzoną przez niego statutową działalnością i gospodarką łowiecką jest on zobowiązany w myśl przepisów prawa cywilnego do naprawienia osobie trzeciej poniesionej przez nią szkody.
4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium RP.

SUMA GWARANCYJNA FRANSZYZA KONSUMPCJA SUMY GWARANCYJNEJ

1. Suma gwarancyjna ustalona zostaje na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia odpowiadającym wysokości przyjętych wariantowo sum gwarancyjnych:

Suma gwarancyjna Franszyza w każdej szkodzie Konsumpcja sumy gwarancyjnej
5 000,00 PLN 300,00 PLN – franszyza integralna Wartość wypłaconej szkody + 150,00 PLN
10 000,00 PLN 500,00 PLN – franszyza integralna Wartość wypłaconej szkody + 200,00 PLN
20 000,00 PLN 700,00 PLN – franszyza integralna Wartość wypłaconej szkody + 350,00 PLN
30 000,00 PLN 900,00 PLN – franszyza integralna Wartość wypłaconej szkody + 400,00 PLN
50 000,00 PLN 1 300,00 PLN – franszyza integralna Wartość wypłaconej szkody + 500,00 PLN

Składka roczna ustalana została na poziomie 68% sumy gwarancyjnej w każdym wariancie dowolnie wybranym przez OHZ PZŁ lub Koło Łowieckie.

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia !!!!
Ogólne procedury szacowanie szkód rolnych
Protokół szacowania szkody łowieckiej
Zgłoszenie szkody w uprawach przez Poszkodowanego
Druk zgłoszenia szkody do Gothear

Kontakty i bezpośrednia współpraca

Obsługę programów prowadzi:
Kancelaria Brokerska Modus
ul. Gałeckiego 14
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 92 45
fax. 46 834 92 45
mail. dradzikowska@modusbroker.pl