Ubezpieczenie od szkód wyrządzanych w płodach i uprawach rolnych

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ, jako dzierżawców obwodów łowieckich (zarządców tych obwodów, odpowiedzialnych za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych, w zakresie takim, w jakim statuują ją obowiązujące przepisy prawa).
 2. Zakres ubezpieczenia – szkoda rzeczowa: uszkodzenie lub zniszczenie płodów lub upraw rolnych przez zwierzynę tj. jelenie, daniele, sarny, łosie i dziki spowodowane jednym wypadkiem ubezpieczeniowym.
 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Roczny okres ochrony ubezpieczeniowej trwa od 01.03.2018r. do 28.02.2019r.

FRANSZYZY I KONSUMPCJA SUMY GWARANCYJNEJ

Suma gwarancyjna w złotych Franszyza w każdej szkodzie Konsumpcja sumy ubezpieczenia
5.000,00 300,00 - franszyza redukcyjna Wartość wypłaconej szkody + 150,00
10.000,00 500,00 - franszyza redukcyjna  Wartość wypłaconej szkody + 200,00
20.000,00 700,00 - franszyza redukcyjna   Wartość wypłaconej szkody + 350,00
30.000,00 900,00 - franszyza redukcyjna  

Wartość wypłaconej szkody + 400,00

- Suma gwarancyjna określana jest przez Ubezpieczonego / Koło Łowieckie, OHZ/.

- Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gothaer TU S.A. w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, łącznie dla wszystkich szkód oraz kosztów wypłacanych w jej ramach.

- Suma gwarancyjna ulega każdorazowemu zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania powiększonego o kwotę udziału własnego wskazanego w powyższej tabeli aż do jej całkowitego wyczerpania.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA:

 • Składka roczna wynosi 68% sumy gwarancyjnej w każdym wariancie dowolnie wybranym przez koło łowieckie i OHZ.
 • Roczna składka naliczona - rozłożona jest na 2 raty i płatna do ZO PZŁ w terminie :
 • I-sza rata do dnia: 21.03.2018r.
 • II-ga rata do dnia: 7.05.2018r.
   

WYCIĄG ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ Z UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA SZKÓD W PŁODACH ROLNYCH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ  NA OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OD 01.03.2018 DO 28.02.2019 R.

 

 1. TERMIN ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA: - Umowa generalna w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej/OC/  Kół  Łowieckich i OHZ   za szkody wyrządzone w płodach  i uprawach rolnych została zawarta pomiędzy Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego a GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA w dniu 19.02.2018r.

 

 1. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r.
 2. STRONY UMOWY:  ZG PZŁ- Ubezpieczający
                                Koła Łowieckie i OHZ -Ubezpieczony
 3. DEFINICJE: Przez użyte w niniejszej umowie określenia rozumie się:

Ubezpieczający:  POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI - ZARZĄD GŁÓWNY.

Ubezpieczony:  KOŁO ŁOWIECKIE oraz OHZ PZŁ.

Szkoda rzeczowa:  uszkodzenie lub zniszczenie płodów i upraw rolnych przez zwierzynę.

Wypadek  ubezpieczeniowy: działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, powodujące szkodę rzeczową w płodach i uprawach.

Franszyza redukcyjna: określona kwotowo wartość obniżająca łączne odszkodowanie z tytułu jednej szkody.

Uprawniony z umowy ubezpieczenia: każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która doznała szkody rzeczowej w związku z zarządzaniem lub dzierżawieniem obwodów łowieckich przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego /Ośrodki Hodowli Zwierzyny/ w zakresie uszkodzenie lub zniszczenie płodów i upraw rolnych przez zwierzynę.

Zwierzyna: przez zwierzynę rozumie się: jelenie, daniele, muflony, sarny, łosie i dziki.

Suma gwarancyjna:   wybrana przez Ubezpieczonego kwota każdorazowo pomniejszona o wartość wypłaconego odszkodowania oraz kwotę ustaloną do każdej szkody w wybranym wariancie.

 

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1.  Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich odpowiedzialnych za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych .

2.  Regulacja szkód łowieckich zawarta jest w ustawie / dnia 13października I995r.Prawo łowieckie  z późniejszymi zmianami /tekst ujednolicony Dz.U. z 2015r. poz.2168/ oraz w aktach wykonawczych do Ustawy.

3.  Gothaer udziela Ubezpieczonemu ochrony, jeżeli w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym związanym z prowadzoną przez niego statutową działalnością i gospodarką łowiecką jest on zobowiązany w myśl przepisów prawa cywilnego do naprawienia osobie trzeciej poniesionej przez nią szkody.

4.  Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium RP

 

 1. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

 

1.  W związku z art. 48 PRAWA ŁOWIECKIEGO odszkodowanie nie przysługuje:

1)     osobom którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputat, rolne na gruntach leśnych,

2)     posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu  w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin wdanym rejonie, określonego przez zarząd województwa,

3)     posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom,

4)     za szkody nie przekraczające 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy,

5)     za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,

6)     za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

 

 1. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

 

1.  Składka roczna naliczana jest od wybranej sumy gwarancyjnej  przez OHZ PZŁ lub Koło Łowieckie wskazanej w  dowolnie wybranym wariancie  ubezpieczenia  w ust. 8.

2.  Składka łączna opłacana przez ZG PZŁ z umowy generalnej  stanowić będzie sumę składek cząstkowych z OHZ i Kół  Łowieckich przystępujących do ubezpieczenia.

3.  Składka naliczona roczna rozłożona na 2 raty i płatna na wskazany rachunek bankowy Gothaer   w terminie określonym w umowie.

 1.  Ubezpieczający ZG PZŁ zgłasza zbiorczą listę Kół Łowieckich oraz OHZ do ubezpieczenia  w uzgodnionych przez strony terminach na rachunek bankowy Ubezpieczyciela.

 

 1. SUMA GWARANCYJNA, FRANSZYZA,  KONSUMPCJA SUMY GWARANCYJNEJ

Suma gwarancyjna ustalona zostaje na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia odpowiadającym wysokości przyjętych wariantowo sum gwarancyjnych w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych:

 

Suma gwarancyjna

Franszyza w każdej szkodzie

Konsumpcja sumy gwarancyjnej

5.000,00 PLN

300,00 PLN – franszyza redukcyjna

Wartość wypłaconej szkody + 150,00 PLN

10.000,00 PLN

500,00 PLN – franszyza redukcyjna

Wartość wypłaconej szkody + 200,00 PLN

20.000,00 PLN

700,00 PLN – franszyza redukcyjna

Wartość wypłaconej szkody + 350,00 PLN

30.000,00 PLN

900,00 PLN – franszyza redukcyjna

Wartość wypłaconej szkody + 400,00 PLN

 

 1. PROCEDURA PRZYSTEPOWANIA DO UBEZPIECZENIA

1. Koło  Łowieckie , OHZ PZŁ  przystępując do ubezpieczenia zobowiązane jest do wypełnienia druku deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia (deklaracja w załączeniu)  i przedłożenia jej do Zarządu Okręgowego PZŁ w terminie do 16.03.2018r.  oraz opłacenia składki na rachunek Zarządu Okręgowego PZŁ zgodnie z terminami zawartymi na  deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.

2. Na podstawie  przekazanych do  Gothaer TU S.A. deklaracji  zostaną wystawione certyfikaty ubezpieczeniowe, potwierdzające objęcie przez Ubezpieczyciela ochroną  ubezpieczeniową Koło Łowieckie, OHZ PZŁ wraz ze wskazaniem warunków ubezpieczenia. Certyfikaty do Kół Łowieckich zostaną dostarczone za pośrednictwem Zarządów Okręgowych PZŁ.

 

 1. WARUNKI REALIZACJI UMOWY UBEZPIECZENIA

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ochrona ubezpieczeniowa   jest  sprawowana przez GOTHAER TU SA  na podstawie zawartej umowy generalnej z Zarządem Głównym PZŁ i Gothaer TU SA z dnia 19.02.2018 r. 

2. Regulacja szkód łowieckich zawarta jest w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie /tekst jednolity Dz.U.2 2005r. Nr 127. poz. 1066 z późniejszymi zmianami oraz w aktach wykonawczych do Ustawy.

3. Ogólne warunki  ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone Uchwałą Zarządu Gothaer nr 114/15 z dnia 30.09.2015 r.

 

 1. REKLAMACJE
  1.Reklamację w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia może zgłosić ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z tej umowy.
  2.Reklamację można złożyć:
  - w formie pisemnej – na adres wybranej jednostki Gothaer TU S.A. lub osobiście;
  - w formie elektronicznej (formularz reklamacyjny na stronie internetowej www.gothaer.pl);
  - ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie).
  3.Reklamacja powinna zawierać:
  - imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu kontaktowego zgłaszającego reklamację;
  - numer zgłoszenia szkody lub numer polisy;
  - przedmiot reklamacji;
  - uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentualnych dowodów.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostaje poinformowany o:
 3. przyczynie opóźnienia;
 4. okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 5. przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Gothaer TU S.A. powiadamia zgłaszającego reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym udzielenie przez Gothaer TU S.A. odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek klienta.
 7. Zgłaszający reklamację może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy.
 8. Spór może zostać rozstrzygnięty w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl), albo postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl).
 9. Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
 10. Gothaer TU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA

Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia” należy  wypełnić i przesłać do zarządu okręgowego  w terminie do  16.03.2018 r.