Ubezpieczenie OC kół łowieckich

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich i OHZ na 2017 rok

01.10.2016 – 30.09.2017

Ubezpieczyciel:

GOTHAER  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Wołoska 22 a, 02-675 Warszawa

Ubezpieczeni:

Koła Łowieckie i OHZ zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim.

Przedmiot ubezpieczenia:

Ustawowa odpowiedzialność cywilna kół łowieckich/OHZ z tytułu prowadzonej przez nich statutowej działalności, posiadania i użytkowania  mienia jako dzierżawców obwodów łowieckich z wyłączeniem szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne i psy myśliwskie.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  wypadki powstałe w okresie rocznego  ubezpieczenia bez względu na termin i datę zgłoszenia szkody w tym  okresie  oraz  szkody  zgłoszone  po upływie  rocznego okresu ubezpieczenia, a przed upływem ustawowych terminów przedawnienia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje również:

 • Odpowiedzialność cywilną wzajemną za szkody rzeczowe i osobowe powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia,
 • Odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich, użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego, wykorzystywanych w prowadzonej działalności statutowej,
 • Odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach osób trzecich, udostępnionych Ubezpieczonemu w celu wykonania usługi lub innej czynności o charakterze podobnym i związanej z prowadzoną działalnością,
 • Odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach osób trzecich znajdujących się w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczonego na skutek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty,
 • Odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody osobowe będąca następstwem wypadku przy pracy,
 • Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców lub inne osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie pracy lub innych czynności,
 • Odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku lub w konsekwencji organizowania przez Ubezpieczonego imprez z wyłączeniem imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 z 2009 poz. 504)
 • Odpowiedzialność cywilną za produkt obejmująca szkody spowodowane przez dostarczenie przez Ubezpieczonego wadliwego (zepsutego, zakażonego) produktu,
 • Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w należących do osób trzecich środkach transportu, wyrządzone podczas prac ładunkowych np. upolowanej zwierzyny,
 • Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkty pochodzące z myślistwa, nieprzetworzone lub po ich przetworzeniu ,
 • Odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim podczas polowań z wyłączeniem szkód w płodach i uprawach rolnych,
 • Odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania ciążących zobowiązań na Ubezpieczonym związanych z realizacją statutowej działalności  (rażące niedbalstwo) z wyłączeniem winy umyślnej.

Każde koło/OHZ  ma do wyboru jeden z czterech wariantów ubezpieczenia:

 • WARIANT I – z SU 500.000 zł za 550 zł składki  rocznej od koła/OHZ,
 • WARIANT II z SU 400.000 zł za 465 zł składki rocznej od koła/OHZ,
 • WARIANT III – z SU 300.000 zł za 350 zł składki rocznej od koła/OHZ,
 • WARIANT IV – z SU 1.000.000 zł za 980 zł składki rocznej od koła/OHZ.

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód na osobie i na mieniu,

Udziały własne:  wykupione (odszkodowanie wypłacane w pełnej wysokości kwoty ustalonej).

Dalsze informacje  dot. ubezpieczenia (OWU, druki zgłoszeń,  telefony,  kontakt)  na stronie  zarządu głównego  PZŁ  www.pzlow.pl , lub w zarządzie okręgowym  PZŁ.