Ubezpieczenie OC i NNW myśliwego

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW MYŚLIWEGO

 1. Ubezpieczeni - Członkowie PZŁ i pozostałe osoby fizyczne biorące udział w nagankach, polowaniach oraz innych czynnościach i działaniach związanych z łowiectwem w ramach działalności statutowej PZŁ, stażystów oraz osób, które zakończyły staż i oczekują na egzamin (stażyści zgłaszani do ubezpieczenia w ciągu roku na koniec każdego kwartału).

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć powstałe podczas wykonywania czynności związanych ze statutową działalnością PZŁ w trakcie:

 1. Indywidualnych i zbiorowych polowań i odłowów odbywających się w miejscach i czasie dozwolonym – zgodnie z przepisami prawa.
 2. Wykonywania czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz czynności zleconych przez władze lub organy PZŁ i Koła Łowieckie związanych z udziałem w imprezach, zawodach czy szkoleniach , zebraniach, odprawach itp. przez nie organizowanych.
 3. Drogi z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności zleconych przez władze lub organy PZŁ i Kół Łowieckich, związanych z pełnieniem czynności statutowych , w trakcie wykonywania prac zleconych oraz w drodze powrotnej z tych miejsc do miejsca zamieszkania.

GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków na terenie RP.

SUMA UBEZPIECZENIA na 2018 rok – 40.000 zł.

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

 1. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonemu przysługują świadczenia:
  Z tytułu śmierci wskutek NNW lub zawału serca albo udaru mózgu - 100% sumy ubezpieczenia.
  Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - 1% sumy ubezpieczenia za 1/% uszczerbku, w 2017 roku jest to 400 zł za 1% uszczerbku.
 2. Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest przez GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na podstawie orzeczenia lekarskiego i dokumentacji medycznej dostarczanej przez Ubezpieczonego po zakończeniu procesu jego leczenia.

 WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU OCHORNY UBEZPIECZENIOWEJ

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

 1. Wypadków spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własna prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa, skutków samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności.
 2. Czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach i zamieszkach.
 3. Wypadków będących następstwem wszelkich stanów chorobowych, w tym następstw chorób psychicznych.
 4. Wypadków będących bezpośrednio wynikiem działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia.
 5. Skutków wypadków powstałych, gdy Ubezpieczony prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem lub pojazd był niedopuszczony do ruchu.
 6. Poddania się leczeniu o charakterze zachowawczym lub zabiegowym, chyba, że wskazanie lekarskie do przeprowadzenia leczenia było bezpośrednio związane z nieszczęśliwym wypadkiem.
 7. Uczestnictwa we wszelkich zdarzeniach powstałych na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym oraz aktami terroru.
 8. Skutków zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa.
 9. Skutków wypadków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych energią jądrową, promieniowaniem radioaktywnym i polem magnetycznym w zakresie szkodliwym dla człowieka, z wyłączeniem stosowania wyżej wymienionych w terapii zgodnie z zaleceniami lekarskimi.
 10. Konsekwencji wypadków w postaci: chorób psychicznych, encefalopatii pourazowych, nerwic

 

Zgłoszenie szkody e-mail: likwidacja@szkodylowieckie.pl Tel. 046/ 8321242

Przedstawiciel Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.,ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa

Biuro Likwidacji Szkód:

Salus Finance Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 12

96 -500 Sochaczew

Druk zgłoszenia szkody NNW myśliwego znajduje się w zakładce "DO POBRANIA".


PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OC MYŚLIWEGO

1. Ubezpieczeni - Myśliwi - Członkowie PZŁ, stażyści oraz inne osoby fizyczne biorące udział w pracach i działaniach związanych z łowiectwem w ramach działalności statutowej PZŁ (stażyści zgłaszani do ubezpieczenia w ciągu roku na koniec każdego kwartału).

Przedmiot ubezpieczenia: 

 1. Odpowiedzialność cywilna Członków PZŁ (osób fizycznych), stażystów, osób biorących udział w nagance, przy obsłudze polowań oraz osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej zleconych przez władze i organy PZŁ i koła łowieckie za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności z zakresu gospodarki łowieckiej i polowań.
 2. Odpowiedzialność cywilna Członków PZŁ z tytułu posiadania myśliwskiej broni palnej i psów używanych podczas polowania, od momentu wyjścia z miejsca zamieszkania na szkolenie, polowanie lub odłowy odbywające się w miejscu i czasie dozwolonym oraz podczas wykonywania prac i czynności łowieckich do momentu powrotu do miejsca zamieszkania, a dotycząca obowiązku naprawiania szkód wyrządzonych osobom trzecim na terytorium RP.
 3. Odpowiedzialność cywilna wyrządzona osobom trzecim w wyniku szkód powstałych na skutek oddanego strzału powodującego rykoszet lub działanie rykoszetującego pocisku.
 4. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim, polegające na postrzeleniu lub zastrzeleniu psów użytych do polowania.
 5. Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją statutowych zadań PZŁ, odpraw, szkoleń, dokarmiania zwierząt, dokonywania napraw i konserwacji mienia i urządzeń związanych z gospodarką łowiecką.
 6. Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas czynności wykonywanych przez członków PZŁ w ramach zadań zleconych na podstawie ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o ochronie zwierząt.

Zakres ubezpieczenia:

 1. Ustawowa odpowiedzialność cywilna odszkodowawcza za wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia na terytorium RP
 2. Suma gwarancyjna na 2018 r.: 550.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez jednego Ubezpieczonego.
 3. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez myśliwego innemu myśliwemu.

Wyłączenia:

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:

 1. W uprawach i płodach rolnych, wyrządzone podczas wykonywania polowania przez członków PZŁ oraz osoby biorące udział w nagance lub przy obsłudze polowania,
 2. Wyrządzone przez zwierzynę, w uprawach i płodach rolnych,
 3. Jeżeli sprawca szkody wyrządził szkodę za pomocą broni, na którą nie posiadał pozwolenia; wyłączenie to nie dotyczy przypadku, gdy sprawca szkody korzystał z broni mu użyczonej i posiadał zezwolenie na broń tego samego rodzaju,
 4. Powstałe w wyniku winy umyślnej ubezpieczonego,
 5. Powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa - w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez Ubezpieczone inne osoby fizyczne, nie będące członkami PZŁ,
 6. Spowodowane użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 7. Powstałe w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, tj. nie zlecone przez PZŁ ani nie mające związku ze statutową działalnością PZŁ,
 8. Polegające na wystąpieniu czystych szkód majątkowych,
 9. Za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcie odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własne odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy,
 10. Wyrządzone w wartościach pieniężnych, dokumentach, dziełach sztuki itp.,
 11. Związane z działaniami wojennymi, wojną domową, stanem wojennym i wyjątkowym, zamieszkami i niepokojami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautami oraz aktami sabotażu i terroryzmu,

Umowa ubezpieczenia nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze karnym, nałożonych na osoby objęte ubezpieczeniem.

 

Zgłoszenie szkody e-mail: likwidacja@szkodylowieckie.pl Tel. 046/ 8321242

Przedstawiciel Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa

Biuro Likwidacji Szkód:

Salus Finance Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 12

96-500 Sochaczew

Druk zgłoszenia szkody OC myśliwego znajduje sie w zakładce "DO POBRANIA".


DOUBEZPIECZENIA


Doubezpieczenie NNW myśliwych

W 2018 roku myśliwi mają możliwość dobrowolnego zwiększenia dotychczasowej sumy ubezpieczenia 40 000 PLN w ubezpieczeniu NNW myśliwego.

Zwiększenie obecnej sumy ubezpieczenia o 65 000 zł – za dodatkową, roczną składkę od myśliwego 85 zł

Okres obowiązywania od 01.01.2018 do 31.12.2018

(lub od momentu  opłaty składki jeśli  wpłacamy po 1 stycznia 2018 r.)

Każdy myśliwy podejmuje indywidualnie decyzję czy chce podnieść swoją sumę ubezpieczenia.

Myśliwi chcący skorzystać z tej możliwości powinni najpóźniej do 31.03.2018 r. zgłosić i opłacić dodatkową składkę w macierzystym zarządzie okręgowym PZŁ.

Towarzystwo Gothaer oferuje atrakcyjne doubezpieczenie stworzone specjalnie dla członków PZŁ. Umożliwia on za niską składkę zawarcie ubezpieczenia i ochronę w takim samym zakresie jak obowiązkowe ubezpieczenie NNW.

 

Doubezpieczenie OC myśliwego

W 2018 roku myśliwi mają możliwość zwiększenia dotychczasowej sumy ubezpieczenia 550 000 PLN w ubezpieczeniu OC myśliwego.

Zwiększenie obecnej sumy ubezpieczenia o 100 000 zł – za dodatkową składkę od myśliwego 150 zł rocznie.

Okres obowiązywania od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

(lub od momentu  opłaty składki jeśli  wpłacamy po 1 stycznia 2018r.)

Każdy myśliwy podejmuje indywidualnie decyzję czy chce podnieść swoją sumę ubezpieczenia.

Myśliwi chcący skorzystać z większej ochrony powinni najpóźniej do 31.03.2018r. opłacić dodatkową składkę w macierzystym zarządzie okręgowym PZŁ.

Towarzystwo Gothaer oferuje możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia  w takim samym zakresie jak funkcjonujące do tej pory obowiązkowe ubezpieczenie OC myśliwego.

 

Doubezpieczenie NNW stażystów

          W 2018 roku stażyści PZŁ mają możliwość dobrowolnego zwiększenia dotychczasowej sumy ubezpieczenia 40 000 PLN w ubezpieczeniu NNW stażysty.

          Zwiększenie obecnej sumy ubezpieczenia do 105 000 zł za dodatkową, roczną składkę od stażysty 85 zł

          Okres obowiązywania: okres odbywania stażu (12 miesięcy).

          Każdy stażysta podejmuje indywidualnie decyzję czy chce podnieść sumę ubezpieczenia.

          Stażyści chcący skorzystać z tej możliwości powinni zgłosić i opłacić zadeklarowaną składkę w macierzystym zarządzie okręgowym PZŁ.

           Propozycja jest atrakcyjnym produktem stworzonym specjalnie dla stażystów PZŁ. Umożliwia za niską składkę doubezpieczenie w takim samym zakresie jak                          obowiązkowe ubezpieczenie myśliwych NNW.